Opis

Horizontalne mešalice su najčešće sastavni deo linije koju čine: šaržna vaga za doziranje ulaznih komponenti, mlin prekrupač, horizontalna mešalica sa pred košem, pakerica sa mehaničkom ili elektronskom vagom i komandni orman.

Automatizovane fabrike stočne hrane

U većim fabrikama stočne hrane, preko dozirnih pužnih transportera, elektronske šaržne vage koja se nalazi iznad mešalice, vrši se automatsko doziranje više komponenti. Odmerene komponente se iz šaržne vage preko elektro-pneumatskog zatvarača gotovo trenutno prebacuju u mešalicu. Automatski elektronski uređaj za doziranje ima mogućnost zadavanja i memorisanja više različitih receptura. Preko panela se može zadati vreme mešanja, kao i vreme transporta. Iz prihvatnog silosa pakovanje u vreće se vrši preko elektronske pakerice.

Ceo proces proizvodnje se može kontrolisati, upravljati sa panela iz komandne kabine ili preko udaljenog PC računara. U računaru se mogu arhivirati sve urađene šarže, zadavati i menjati recepture. Sa udaljenog računara moguće je kontrolisati ceo proces proizvodnje.